Amdanom ni

Ein gweledigaeth

Dylanwadu’n gadarnhaol ar ddyfodol lle mae pawb o fewn ein cymuned yn cydweithio i gefnogi’r rhai sy’n wynebu salwch sy’n cyfyngu ar fywyd, fel y gallwn ni i gyd fyw’n dda a marw’n dda ar ein telerau ein hunain.

Ein cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw darparu’r gofal gorau posibl. Ein cred yw bod anghenion meddyliol, emosiynol ac ysbrydol person yr un mor bwysig â’u hanghenion corfforol neu feddygol. O’r sylfaen hon rydym yn darparu gofal wedi’i deilwra i bob person, yn seiliedig ar eu dymuniadau a’u hanghenion unigol a fydd yn eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial, gan ymestyn ein gofal i’w deulu a’u ffrindiau hefyd.

Rydym yn darparu ein gofal trwy ddod ag unigolion tosturiol ynghyd sydd am roi eu sgiliau a’u hamser i ddarparu gofal cefnogol am ddim a seibiant i bobl yr effeithir arnynt gan salwch sy’n cyfyngu ar fywyd.

Ein gwerthoedd

  • TORRWCH: Mae tosturi wrth wraidd yr hyn a wnawn, wedi’i fynegi gan garedigrwydd dynol, haelioni ac ymrwymiad dwfn i les pawb rydym yn gofalu amdanynt ac yn gweithio gyda nhw.

  • DYNOLIAETH: Rydym yn deall nad yw anghenion gofal person yn feddygol neu’n gorfforol yn unig ac y gall anghenion emosiynol, meddyliol neu ysbrydol fod hyd yn oed yn bwysicach. Felly, byddwn bob amser yn cynnig gofal sy’n dechrau gyda’r person, nid y cyflwr, a byddwn yn ceisio cefnogi pobl i gyflawni eu llawn botensial. Rydym yn cymhwyso hyn i’n tîm hefyd ac yn sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu parchu, ac rydym yn eu gwerthfawrogi fel pobl ac yn cynnig cyfle iddynt ddysgu a thyfu wrth weithio gyda ni i gyflawni ein cenhadaeth.

  • YMDDIRIEDOLAETH: Rydym yn derbyn pobl fel pwy ydyn nhw ac yn osgoi gwneud dyfarniadau. Rydym yn annog didwylledd a gonestrwydd wrth gyfathrebu â phobl, ac yn meithrin perthnasoedd lle mae pobl yn gwybod y gallant ymddiried ynom fwyaf agored i niwed, gan fod yn hyderus y byddwn yn eu cadw’n ddiogel.

  • PARCH: Rydym yn parchu pawb, eu diwylliant a’u credoau – boed yn grefyddol neu fel arall – ac ni fyddwn yn goddef rhagfarn. Rydym yn parchu dymuniadau, ffiniau a chyfrinachedd ein tîm, ein cleifion a’u teuluoedd a’u ffrindiau bob amser.

  • YMRWYMIAD: Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i les y rhai sydd yn ein gofal ac yn eu cefnogi ar bob cam o’u taith gyda ni. Fel gwirfoddolwyr, rydym yn cymryd ein hymrwymiad i’r bobl yn ein gofal a’r rhai rydym yn gweithio gyda nhw o ddifrif ac yn deall pwysigrwydd ein rolau, a’r ymroddiad sydd ei angen i ddarparu safon gyson ragorol o ofal.

  • ATEBOLRWYDD: Mae pawb sy’n gweithio yn yr Hosbis, boed yn gyflogedig neu’n rhoi o’u hamser, yn gweithio i’r safon uchaf o atebolrwydd, gan gadw at ofynion sicrwydd ansawdd, polisïau a rheoliadau cyrff proffesiynol a rheoleiddio. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau’r safonau diogelwch uchaf i’n cleifion, eu ffrindiau a’u teuluoedd a gwirfoddolwyr er mwyn diogelu’r amser, yr arian a’r adnoddau a ymddiriedir i ni.

Cyfarfod y tîm!

Brother Jakob
Rheolwr yr Hosbis

Kiera Jones
Dirprwy Arweinydd Clinigol

Aquila Muir
Cydlynydd Gofalwyr a Gwirfoddolwyr

Sister Gemma
Gofalwr, Cydlynydd Celf a Chrefft

Sister Carol
Gofalwr, Therapydd a Chydlynydd Siop

Sister Ally
Gofalwr a Chydlynydd Codi Arian

Sister Luciana
Gofalwr, Cydlynydd Cludo Cleifion a Chadw Tŷ

Sister Saskia at Skanda Vale Hospice

Sister Saskia
Cydlynydd Gofalwr ac Arlwyo

Mae pobl yn dweud wrthym, wyddoch chi, bob math o nonsens, ein bod ni’n angylion – nad ydyn ni o gwbl. Ond mae pobl yn cael eu llethu gan y cariad sydd rywsut yn llifo mor rhwydd yma. Mae cleifion wedi dweud; ‘Mae ‘na rywbeth fan hyn, sai’n gwybod be ydi o, ond mae ‘na rywbeth… fe allwch chi ei deimlo!

Nicki Gilbert, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Clinigol
Darganfod mwy am wirfoddoli