Hosbis dydd

Gall mynychu hosbis dydd roi ymdeimlad gwerthfawr o bwrpas a threfniadaeth i chi wrth dreulio amser gwerthfawr gydag eraill. Gallwn gynnig ystod eang o therapïau a gweithgareddau dyrchafol i helpu i hybu eich synnwyr cyffredinol o les. Gall fod yn ffordd dda o’ch helpu chi a’ch teulu i addasu i’r newidiadau a’r heriau a all fod yn digwydd yn eich bywyd.

Rydym yn cynnig gofod lle gallwch ymlacio a bod yn chi’ch hun. Efallai y byddwch am siarad am eich sefyllfa neu beidio. Dim problem. Rydyn ni’n eich rhoi chi a’ch anghenion yn gyntaf, felly ni fyddwn yn gwneud i chi gyd-fynd â ‘ein ffordd’ o wneud pethau.

Mae hosbis dydd hefyd yn rhoi’r cyfle i chi gael asesiad parhaus o’ch anghenion clinigol gan ein nyrsys cofrestredig. Mae gennym hefyd aelodau tîm ar gael i gefnogi unrhyw un sy’n dymuno ysgrifennu Cynllun Gofal Ymlaen Llaw, gan ddogfennu dymuniadau a hoffterau’r dyfodol. Mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn hapus i’w alluogi i unrhyw un sy’n dymuno gwneud hyn.

Pryd mae hosbis dydd?

Gall cleifion ymuno â ni ar ddydd Mercher bob wythnos, rhwng 10.30 am a 4 pm. Os yw’n well gennych beidio â dod am ddiwrnod llawn, gallwch ddod am weithgaredd neu amser penodol sy’n gyfleus i chi. Mae croeso i aelodau’r teulu ddod gyda chi os dymunwch.

Y manteision i ofalwyr

Gall gofalu am rywun â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd gael effaith ar bob agwedd ar eich bywyd. Mae ein gwasanaeth yn cynnig cyfle i ofalwyr gael seibiant; gwneud y siopa, mynd am nofio, gweld ffrindiau a theulu… beth bynnag sydd angen i chi ei wneud, gall hosbis dydd roi amser gwerthfawr i chi’ch hun.

Wrth gwrs, mae croeso i chi ymuno â gweithgareddau a phrydau bwyd ac mae aelodau tîm wrth law os hoffech siarad mwy â rhywun am yr hyn rydych chi’n ei brofi, ac unrhyw bryderon sydd gennych.

Gwasanaethau hosbis dydd:

Rydym yn cynnig gofod lle gallwch rannu profiadau, cael hwyl a dod o hyd i gefnogaeth i’ch gilydd. Dyma grynodeb cyflym o’r hyn rydym yn ei gynnig:

 • Lolfa fawr, gartrefol, ardal fwyta ac ystafell wydr.

 • Pryd llysieuol cartref blasus, wedi’i wneud i weddu i unrhyw ofynion dietegol penodol.
 • Gweithdai celf a chrefft.
 • Bath hydrolig a lifft cadair ar gyfer ymolchi â chymorth.
 • Therapïau cyfannol, gan gynnwys adweitheg, aromatherapi a thylino.
 • Lle tawel i orffwys neu fod ar eich pen eich hun.
 • Lle tawelwch i feddwl neu fod ar eich pen eich hun.
 • Gerddi hardd, gyda golygfeydd cefn gwlad y tu hwnt.

Gwneud atgyfeiriad

 • Mae hosbis dydd ar gael i unrhyw un dros 18 oed sydd wedi cael diagnosis o salwch sy’n cyfyngu ar fywyd.
 • Gall unrhyw un wneud atgyfeiriad – claf, teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.
 • Mae ein holl wasanaethau yn cael eu cynnig yn rhad ac am ddim.

Gall hosbis dydd wneud gwahaniaeth mawr iawn i ansawdd eich bywyd a’ch teimlad o annibyniaeth, felly peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Healthcare support worker volunteers and patients having lunch

Am ba mor hir y gallaf ddefnyddio hosbis dydd?

Yn dilyn eich asesiad cychwynnol, gallwch fynychu hosbis dydd am wyth sesiwn – byddwn wedyn yn ailasesu i weld a ydym yn diwallu eich anghenion. I rai cleifion, gall yr asesiad hwn arwain at atgyfeiriad at wasanaeth arall, neu efallai y byddwn yn cytuno i wyth sesiwn arall.

Ar y cam hwn, efallai y bydd ein Gwasanaeth Cydymaith yn fwy addas i’ch anghenion, neu efallai y cewch eich rhyddhau o Hosbis Skanda Vale am y tro. Os bydd eich amgylchiadau a’ch anghenion yn newid ar unrhyw adeg, dim ond y ffôn sydd ei angen arnoch i gael eich asesu ar gyfer dychwelyd.

Cysylltwch i ddarganfod mwy