This post is also available in: English

Gall mynychu Hosbis Dydd roi ymdeimlad gwerthfawr o bwrpas a threfniadaeth i chi, wrth dreulio amser gwerthfawr gydag eraill. Gallwn gynnig ystod eang o therapïau a gweithgareddau dyrchafol er mwyn helpu hybu eich synnwyr cyffredinol o les. Gall fod yn ffordd dda o’ch helpu chi a’ch teulu i addasu i’r newidiadau a’r heriau gall fod yn digwydd yn eich bywyd.

Rydym yn cynnig lle er mwyn ymlacio a bod yn chi’ch hun. Efallai y byddwch am siarad am eich sefyllfa neu beidio. Dim problem. Rydyn ni’n rhoi chi a’ch anghenion yn gyntaf, felly ni fyddwn ni’n gorfodi chi i ffitio i mewn gyda’n ffordd ni o wneud pethau.

Mae hosbis dydd hefyd yn rhoi’r cyfle i chi gael asesiad parhaus o’ch anghenion clinigol gan ein nyrsys cofrestredig. Mae gennym hefyd aelodau tîm ar gael i gefnogi unrhyw un sy’n dymuno ysgrifennu Cynllun Gofal Ymlaen Llaw, gan ddogfennu dymuniadau a hoffterau’r dyfodol. Mae hyn yn rhywbeth rydym yn hapus i’w alluogi i unrhyw un sy’n dymuno gwneud.

Pryd mae Hosbis Dydd?

Gall cleifion ymuno â ni ar ddydd Mercher bob wythnos, o 10.30am tan 4pm. Os yw’n well gennych beidio â dod am ddiwrnod llawn, gallwch ddod am weithgaredd neu amser penodol sy’n gyfleus i chi. Mae croeso i aelodau’r teulu ddod gyda chi os dymunwch.

Edrychwch du fewn i lolfa’r Hosbis Ddydd:

Y manteision i ofalwyr

Gall gofalu am rywun â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd gael effaith ar bob agwedd o’ch bywyd. Mae ein gwasanaeth Hosbis Dydd yn cynnig cyfle i ofalwyr gael seibiant; gwneud y siopa, mynd nofio, gweld ffrindiau a theulu … beth bynnag sydd angen i chi gwneud, gall ein hosbis dydd roi amser gwerthfawr i chi dy hun.

Mae croeso i chi, wrth gwrs, ymuno â gweithgareddau a phrydau bwyd ac mae yna aelodau o’r tîm wrth law os hoffech chi siarad mwy â rhywun am eich profiadau, ac unrhyw bryderon sydd gennych.

Gwasanaethau hosbis dydd:

Rydym yn cynnig lle er mwyn rannu profiadau, cael hwyl a dod o hyd i gefnogaeth gydfuddiannol. Dyma grynodeb cyflym o’r hyn rydyn ni’n cynnig:

 • Lolfa gartrefol fawr, ardal fwyta ac ystafell wydr.
 • Pryd cartref llysieuol blasus, wedi’i chreu i weddu i unrhyw ofynion dietegol penodol.
 • Gweithdai celf a chrefft.
 • Bath hydrolig a lifft cadair ar gyfer ymolchi â chymorth.
 • Therapïau cyfannol, gan gynnwys adweitheg, aromatherapi a thylino.
 • Lle tawel i orffwys neu fod ar eich pen eich hun.
 • Cefnogaeth emosiynol ac ysbrydol.
 • Gerddi hardd, gyda golygfeydd cefn gwlad y tu hwnt.Gwneud atgyfeiriad
 • Mae hosbis dydd ar gael i unrhyw un dros 18 oed sydd wedi cael diagnosis o salwch sy’n cyfyngu ar fywyd.
 • Gall unrhyw un wneud atgyfeiriad – claf, teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.
 • Mae ein holl wasanaethau’n cael eu cynnig yn rhad ac am ddim.

Gall hosbis dydd wneud gwahaniaeth mawr iawn i ansawdd eich bywyd a’ch teimlad o annibyniaeth, felly mae croeso i chi gysylltu â ni.

A fully kitted out bathroom for assisted bathing, with accessible bathtub and shower.

Ein hystafell ymolchi â chymorth – gyda bath hydrolig a theclynnau codi nenfwd.

Am ba mor hir y gallaf ddefnyddio Hosbis Dydd?

Yn dilyn eich asesiad cychwynnol, gallwch fynychu Hosbis Dydd am wyth sesiwn – byddwn wedyn yn ailasesu i weld a ydym yn diwallu eich anghenion. I rai cleifion, gall yr asesiad hwn arwain at atgyfeiriad at wasanaeth arall, neu efallai y byddwn yn cytuno i wyth sesiwn arall o Hosbis Dydd.

Ar y cam hwn, efallai y bydd ein Gwasanaeth Cydymaith yn fwy addas i’ch anghenion, neu efallai y cewch eich rhyddhau o Hosbis Skanda Vale am y tro. Os bydd eich amgylchiadau a’ch anghenion yn newid ar unrhyw adeg, dim ond y ffôn sydd ei angen arnoch i gael eich asesu ar gyfer dychwelyd.

Cysylltwch os hoffech chi ddarganfod mwy

Useful links